Biology
سه شنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۸۹
سنتز آبدهی ...  
    سو الات تشريحي فصل 1

1. دو گروه از مولکولهای مهم زیستی را نام ببرید ؟  پروتئین و DNA

2. بیشترین ترکیب های بدن  جانداران را چه  مولکولهایی  تشکیل  می دهد  ؟  آب ومولکول های کربن دار

3. مواد آلی را تعریف کنید ؟ مواد کربن داری که در سلول ها تشکیل می شوند مواد آلی نام دارند.

4.مشخصه ی شیمیایی هر عنصر را چه چیزی تعیین می کند ؟الکترون های موجود در آخرین مدار اتمی آنها

5. علت گوناگونی مولکولهای آلی چیست ؟ تمایل الکترون های آخرین لایه ی اتم کربن به ایجاد پیوند (پیوندکووالانسی) با سایر اتم هاست

6.هیدروکربن را تعریف کنید ؟ متان وسایر ­­­­­­مولکول هایی که در ساختار خود فقطCوHدارندهیدروکربن نامیده می شوند.

7. اسکلت کربنی را تعریف کنید ؟ به زنجیره ی کربنی مواد آلی اسکلت کربنی می گویند .

8. درشت مولکول را تعریف کنید و مثال بزنید ؟  بسیاری از مولکول های زیستی درمقایسه با مولکولهای غیر زیستی بسیار بزرگ اند ودرشت مولکول نامیده می شوند.مثلاهرمولکول پروتئین ازهزاران اتم ساخته شده است .نوکلئیک اسیدها و کربوهیدراتها درشت مولکول اند

9. پلی مر را تعریف کنید ؟  مولکولی است  که  ازواحد های کم و بیش یکسان به نام منومر تشکیل شده است.

     مثلا سلو لز یک پلی مر است که از واحدهای مشابه گلوکز تشکیل شده است .

10. منومر را تعریف کنید ؟ هریک از واحدهای تشکیل دهنده ی یک مولکول پلی مر منو مر نامیده می شود.

11. تفاوت های بین جانداران به چه علت است ؟ به علت  نوع  ترکیب  منومر های  مختلف و در نتیجه تولیدپلی مرهای گوناگون است .

12. یکی از اصول اساسی حیات وجانداران چیست ؟ مولکول های کوچک که در همه ی جانداران یکسان اند

     به صورت درشت مولکول هایی در می آیند که در افراد مختلف جانداران متفاوت است.

13. دو واکنش مهم زیستی را نام ببرید ؟ هیدرولیز و سنتز آبدهی

14. سنتز آبدهی راتعریف کنید ؟  بعضی از گروه های –Hو-OH  که در منو مرها حضور دارند تمایل دارند با یکدیگر ترکیب  وبه  صورت O2 H از منومر ها جدا شوند . نتیجه آن می شود که آن دو منومر با هم ترکیب می شوند و یک مولکول آب ازبین آنها آزاد می  شود.این نوع واکنش سنتز آبدهی نامیده می شود.

15. هیدرو لیز راتعریف کنید ؟  هنگام  تجزیه ی یک پلی مر به  منومر های سازنده ی  آن مولکولهای آب به

   صورت Hو-OH در می آیند وبدین ترتیب یک مولکول پلی مر را به منو مر تبدیل می کند .به چنین واکنشی هیدرولیز می گویند.

16. 3 نوع کربوهیرات را نام ببرید ؟ 1.منو ساکارید 2.دی ساکارید 3. پلی ساکارید

17. ساده ترین کربوهیدرات کدام است ؟ منو ساکارید

18.مهم ترین منوساکاریدها کدام اند ؟ هگزوزها (6 کربنی) پنتوزها (5 کربنی )

19.مهمترین منوساکاریدهای 5 کربنی کدام اند ؟ 1. ریبوز2. دئوکسی ریبوز

20.مهمترین منوساکاریدهای6 کربنی کدام اند ؟ 1. گلوکز 2. فروکتوز 3 . گالاکتوز

21. گلوکز در کجا ساخته می شود ؟  در گیاهان  ساخته می شود و به  صورت  غذا  به  بدن  ما میرسد . این منوساکارید درخون ما گردش   می کند وبه عنوان سوخت اصلی سلولها مصرف می شود .

22. هر کدام از منوساکاریدها در کدام مواد وجود دارند ؟ فروکتوز و گلوکز دربسیاری از میوه های خوراکی

      وجود دارد و گالاکتوز منوساکاریدی است که ازهیدرولیز لاکتوز (قند شیر ) حاصل می شود .

23. دی ساکاریدها چگونه بوجود می آیند ؟ هرگاه دو منوساکاریدبا واکنش سنتز آبدهی با یکدیگر ترکیب می

       شوند مولکولهایی به نام دی ساکارید بوجود می آورند .

24. 3نوع دی ساکارید را نام ببرید ؟ 1. مالتوز 2. ساکارز 3. لاکتوز                                          

25. 3نوع دی ساکارید بالا مربوط به کدام مواد هستند ؟  ساکارز  همان قندوشکر است  مالتوز قندی است که در جوانه ی جو به فراوانی یافت می شود لاکتوز قند شیر است .

26.  یک پلی ساکارید چگونه بوجود می آید ؟ چند صد تا چند هزار منو ساکارید با واکنش  سنتز آبدهی به هم

      می پیوندند ویک مولکول پلی ساکارید بوجود می آورند .

27. انواع پلی ساکارید را بنویسید ؟ 1.نشاسته 2.سلولز 3.گلیکوژن

28. ساختمان نشاسته را بنویسید؟ یک پلی ساکارید ذخیره ای برای سلول هاست واز منو مرهای گلوکز ساخته شده است .

29. سلولهای گیاهی برای آزاد کردن انرژی به چه چیزی نیاز دارند و چگونه آنرا بدست می آورد؟به گلوکزنیازد ارند . گیاهان مولکول های گلوکز را به صورت پلی مرهای نشاسته د ر می آورند وآنرا ذخیره می کنند . سلولهای گیاه  هنگام نیاز پیوندهای بین مولکول گلوکز   موجود درنشاسته را به روش هیدرولیز قطع می کنند وگلو کز آزاد می کنند .

30. گلوکز در سلولهای جانوران به چه صورت ذخیره می شود ؟به صورت گلیکوژن 

31. گلیکوژن در کجا ذخیره می شود و در صورت نیاز چگونه  مهیا  می شود  ؟ به  صورت  ذره هایی  در سلولهای جگر و ماهیچه  ذخیره می شود و درصورت نیاز به گلوکز هیدرولیز می شود .

32.وظیفه ی پلی ساکاریدها چیست ؟ پلی ساکاریدها بیشتر در ساختار سلول ها و نیز استحکام آنها نقش دارند

33. بیشترین  ترکیب  آلی  طبیعت را چه چیزی تشکیل می دهد و چه وظیفه ای  دارد ؟  سلولز  است  که  به صورت رشته هایی محکم در ساختار دیواره ی سلولی گیاهان شرکت دارد .

34.ویژگی های مولکول سلولز را بنویسید  ؟ رشته ای  و بدون انشعاب  است  . چند  هزار  از این  رشته ها در کنار یکد یگر قرار می   گیرند و  یک فیبریل  سلولزی تشکیل  می دهند .  لایه های  سلولزی موجود در  دیواره های سلولزی با سایر مواد ترکیب می شوند و  ساختاری محکم را بوجود می آورند .

35.چرا انسان نمی تواند سلولز را تجزیه کند ؟ جانوران آنزیمی راکه بتواند پیوند های بین مولکولهای گلوکز

      را درمولکول سلولز هیدرولیز  کند نمی سازند بنابراین سلولزی که در مواد غذایی  وجود  دارد بدون  گوارش یافتن دفع می شود .

36.الیاف را تعریف کنید و چه اهمیتی دارند ؟  به رشته های سلولزی  موجود درغذا الیاف  می گویند . الیاف

       برای کار منظم روده ها و جلو گیری از بعضی بیماری ها ی گوارشی مورد نیاز هستند .

37.وجه مشترک همه ی لیپیدها چیست ؟ آب گریزبودن آنهاست .

38.ساختار لیپیدها از چیست ؟ از مولکول های اسید چرب و گلیسرول

39.یکی از مهمترین وظایف مولکولهای چربی در سلول ها چیست ؟ ذخیره ی انرژی

40.تری گلیسرید چیست ساختار آن را بنویسید ؟  به مولکول های چربی تری گلیسرید گفته می شود .و از 3 مولکول اسید چرب و1   گلیسرول تشکیل شده است .

41.چربی سیر نشده را تعریف کنید ؟ پایین ترین اسید چرب مولکول چربی به سمت پایین   خمیده شده است . دراین محل پیوندی دو گانه   بین دو اتم کربن وجوددارد.به چنین مولکولی مولکول سیر نشده می گویند.مولکول سیر نشده  مولکولی است که حداقل  یک پیوند دو گانه یا سه گانه دارد یعنی تعداد اتم های  هیدروژن موجوددر آن کمتر ازحدی است که آن مولکول می تواند درحالت حد اکثرداشته باشد.

42چربی سیر شده چیست ؟ چربی هایی که حداکثر هیدروژن را داشته باشند سیر شده نام دارند .

43.چرا چربی های سیر نشده در دمای اتاق روان اند ؟ خمیدگی هایی که در  اسیدهای چرب سیر نشده وجوددارد باعث می شود بخشی از این  مولکول ها از یکد یگر فاصله بگیرند و  در نتیجه این مولکول ها در  دمای معمولی اتاق روان اند .

44.منظورازروغن جامد هیدروژنه چیست؟ روغن های نباتی مایع را با اضافه کردن هید روژن به مولکول آنها به حالت جامد درمی آورند .

45.چربی های  جانوری به چه صورت هستند  و چه  عوارضی به  دنبال  دارند   ؟ به صورت  جامد  هستند وخوردن آنها احتمال سخت  شدن دیواره ی رگها و ابتلا به بیماریهای قلب ورگها را افزایش می دهد .

46 . چهار گروه مهم از لیپید هارا بنویسید ؟ 1. چربی ها 2 . فسفو لیپید ها 3 . موم ها 4 . استروئید ها

 47.  اجزای اصلی غشاهای سلولی کدام اند ؟ فسفو لیپید ها

 48.  تفاوت  مهم  فسفو لیپید ها و تری گلیسرید ها در  چیست ؟  در آن است که مولکول گلیسرول در فسفو لیپیدها به دو اسید چرب ویک  گروه فسفات متصل است ودر گلیسرول با سه اسید چرب اتصال دارد .

 49. ویژگی مهم موم ها چیست و چه مزیتی دارد ؟ مومها از چربی ها ی آب گریزترند .  این ویژگی سبب شده است تا مومها پوشش    مناسبی برای بخش های جوان گیاهان میوه ها وغیره باشند .

50. کلسترول چیست ؟ یک استروئید است که در غشا های سلولی جانوری یافت می شود . سلولها از این ماده برای ساختن سایر استروئیدها مثلا هورمونهای استروئیدی استفاده می کنند .